K.V.K.K. ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA

(İş Başvuruları İçin)

 Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve “Açık Rıza” vermeniz halinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Özgeçmiş formunda belirtilen kişisel veriler, işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere yeni personel istihdam edilmesi, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, YSTİ’ye adaptasyon süreçlerinin değerlendirilmesi, Özgeçmişte yer alan referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, İK ücret ve istihdam planlamaları yapılabilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşabiliyoruz. Bunun haricinde İşletme içinde İK portföyünde belirlenmiş süre kadar saklanacak ve İşletme ve Türkiye Diyanet Vakfı içinde gerektiğinde ilgili birim Yöneticileri ile paylaşılacaktır.  Bunun haricinde savunma amaçlı İşletmenin Hukuk Müşavirine, danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, İşletmemiz tarafından tarafınızdan doldurulmuş iş başvuru formu (ÖZGEÇMİŞ) ya da tarafınızca hazırlanmış özgeçmiş metninden elde edilmiştir. Bu form ya da metinlere şahsen işletmemize ulaşarak elden/mail yoluyla veya referanslarınız yoluyla veyahut internette iş arama portalları vasıtasıyla şirketimize ulaşmıştır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle İşletmemize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, İşletmemiz, Yönetimce belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, İşletmemize yazılı olarak veya İşletmemizin belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu çerçevede yazılı olarak İşletmemize yapacağınız başvuruların iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak İşletmemizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

 

İsim-Soy İsim

İmza

Tarih