K.V.K.K. AYDINLATMA METNİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi (YSTİ) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metninde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi sahibi olmanıza yönelik bilgilendirmeyi bulabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Anayasal güvenceler, uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve YSTİ Kişisel Veri Koruma Politikası kapsamında YSTİ tarafından YSTİ veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

İşletme Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

YSTİ olarak çalışanlarımıza, çalışanlarımızın birinci derece yakınlarına, çalışan adaylarımıza, kayıtlı ve misafir öğrencilerimize ve öğrenci adaylarımıza, kayıtlı ve misafir öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın velilerine, sivil misafirlerimize ve birinci derece yakınlarına, hizmet ve ürün aldığımız üçüncü kişilere, https://www.tdvyurt.com.tr/ sitemizde bulunan Bize Ulaşın sekmesi üzerinden bizlerle iletişime geçen kişilere ilişkin kişisel verileri hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel veriler, YSTİ tarafından sağlanan hizmet ve faaliyet türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bilgi formları, internet sitemiz, iş sözleşmeleri, öğrenci barınma sözleşmeleri, iş uygulamaları, barınma ve konaklama politikaları vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, her halükârda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere,

 • YSTİ ile yapacak olduğunuz iş sözleşmelerinin, öğrenci barınma sözleşmelerinin, tedarikçi-işveren sözleşmelerinin, bakım-onarım ve hizmet alımı sözleşmelerine yönelik eylemlerin yerine getirilmesi, faaliyete geçirilmesi, sonuçlandırılması,
 • YSTİ hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
 • İzin vermiş olmanız durumunda tarafınıza yapılacak bilgilendirme, ilan ve anket faaliyetlerinde kullanılabilmesi,
 • YSTİ’nin yasal yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve kanuni haklarını kullanabilmesi,
 • Fiziki ve dijital ortam güvenliğinin sağlanması,
 • İş güvenliği, iş verimliliği, misafir, öğrenci ve veli memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bu amaçlara ilişkin hizmet geliştirme, modelleme, raporlama, risk izleme amaçları,
 • Genel resmi mevzuatlar çerçevesinde işlenmektedir.

Bunlar dışında kişisel verileriniz ancak açık bir şekilde rıza göstermeniz koşuluyla işlenebilecektir. Tamamen özgür irade ve inisiyatifinizle verebileceğiniz rızanızı her zaman koşulsuz olarak geri alabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara; Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağımsız Denetçi Kuruluşlar, Bankalar, Yerel Belediyeler ve YSTİ’nin bağlı bulunduğu Türkiye Diyanet Vakfı’na aktarılabilmektedir. Bunun dışında çalışanlarımıza, kayıtlı ve misafir öğrencilerimize, sivil konuklarımıza ilişkin kişisel veriler, hizmet alınan üçüncü kişilere alınan hizmetin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. Her türlü kişisel veri aktarımında söz konusu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gerekli idari, hukuki ve teknik önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşlenmesine İlişkin Sahip Olduğunuz Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin YSTİ tarafından işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirli haklara sahipsiniz. Bu kapsamda bize başvurarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte, Ön Cebeci Mh. Servi Sk. No: 3 Çankaya/ANKARA adresine ıslak imzalı olarak; ya da info@tdvyurt.com.tr adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da YSTİ’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir.

Başvurunuz, bize ulaşması üzerine en geç otuz gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yasa gereği başvurunuzun tamamlanması için gereken işlemlere ilişkin makul bir ücret talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatırız.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi